Landschapsplan
In het kader van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380kV, die ten noorden van ’s Gravenmoer door het buitengebied loopt, wordt momenteel in opdracht van de rijksoverheid gewerkt aan de opstelling van een landschapsplan. Dit plan maakt deel uit van de procedure om de realisatie van de hoogspanningsverbinding planologisch mogelijk te maken. Het plan richt zich op de landschappelijke inpassing en op tegemoetkomende maatregelen vanwege verandering van het landschap.

Inwonerparticipatie
De Bewonersgroep ’s Gravenmoer heeft in samenwerking met de Dorpsraad ’s Gravenmoer en de Heemkundekring aan de rijksoverheid vijf tegemoetkomende maatregelen voorgesteld. Bij vier daarvan is inmiddels duidelijk geworden dat deze worden opgenomen in het landschapsplan. Voor de vijfde is eerst een haalbaarheidsstudie nodig om tot de volgende stap te kunnen komen.

Molenvaartje
Dat betreft het in ere herstellen van het Molenvaartje. De wens van de bewonersgroepen is om op de kop (hoek Havenkade – Julianalaan – Molendijk) bovengronds het water terug te brengen op de plaats van de gedempte haven. Het college en de gemeenteraad van Dongen hebben in eerdere besluitvorming aangegeven dit initiatief te steunen.

Onderzoek op locatie
TenneT (het bedrijf dat de 380kV-verbinding gaat realiseren) heeft nu opdracht gegeven voor een studie waarbij technisch veldonderzoek zal worden uitgevoerd op locatie in ’s Gravenmoer. Het betreft het uitvoeren van sonderingen om het draagvermogen van de grond te onderzoeken en een verkennend bodemonderzoek om de kwaliteit van de uit te graven grond te bepalen.

Overzicht planning
Een overzicht van de geplande werkzaamheden:

  • Woensdag 8 december, uitvoeren sonderingen
  • Vrijdag 10 december, doen van grondboringen

Deze werkzaamheden zullen worden verricht door gespecialiseerde bedrijven. Sonderingen is een onderzoeksmethode waarbij een sonde (of meetstift) in de bodem wordt weggedrukt met als doel het vaststellen van de gelaagdheid van de bodem. Daarbij wordt de weerstand gemeten en op basis daarvan kan de draagkracht van de grondlagen worden bepaald. De planning is onder voorbehoud en kan worden gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Nog geen uitgewerkt plan
Er is nog geen concreet, uitgewerkt plan om het initiatief uit te voeren. Er is sprake van vooronderzoek om te bepalen wat er technisch en financieel nodig is voor het terugbrengen van water. Vervolgens zal moeten blijken of dat in de praktijk ook daadwerkelijk haalbaar is. Projecten die in het landschapsplan worden opgenomen, worden nadat op rijksniveau definitieve besluiten zijn genomen en de planologische procedure volledig is afgerond, uitgewerkt in concrete plannen.

Overleg
Op 2 november jongstleden heeft over deze aanpak overleg plaatsgehad tussen TenneT, de bewonersgroep ’s Gravenmoer, de Dorpsraad, de Heemkundekring en de gemeente Dongen. Namens het college namen deel burgemeester Starmans en wethouder Zijlmans.

Vervolg
De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie komen op de agenda van het volgende overleg. Naar verwachting heeft dat begin volgend jaar plaats. Dan volgt ook nadere berichtgeving.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief of de werkzaamheden vragen? Neem dan contact op met:

Harry van der Moolen, beleidsambtenaar gemeente Dongen
E: harry.van.der.moolen@dongen.nl
T: 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis)

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2