De Dorpsraad ’s Gravenmoer heeft een nieuwe voorzitter: Tonny Dijck. Tonny is geen onbekende in
de gemeente. Hij is de afgelopen twee bestuursperioden (van 2014 tot 2022) onafgebroken
gemeenteraadslid geweest, en de vier jaar dáárvóór was hij fractieondersteuner. Dit duurde tot de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De partij waarvoor hij in de raad was vertegenwoordigd, de
PvdA, deed niet mee aan de verkiezingen. “Op een maandagavond had ik mijn laatste
gemeenteraadsvergadering, en de volgende ochtend werd ik al gepolst om voorzitter te worden voor
de dorpsraad” schetst Tonny de snelle overgang. “Ik was eigenlijk van plan om er even een jaartje uit
te zijn, maar er was een acute noodzaak voor een nieuwe voorzitter. Het is een rol waarbij mijn
ervaring als gemeenteraadslid uitstekend van pas komt.”
’s Gravenmoer staat voor een paar grote uitdagingen de komende jaren. Allereerst wordt dit jaar
eindelijk begonnen met de uitvoering van het verkeersplan ’s Gravenmoer. Daarnaast worden de
plannen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw geconcretiseerd, waarbij ook invulling moet
worden gegeven aan de vrijgekomen ruimte, zo midden in het centrum. Aan de noordkant van het
dorp wordt de hoogspanningsleiding uitgebreid. Bovendien is er het woningbouwplan Waspikse weg.
“Vanuit de gemeenteraad ben ik betrokken geweest bij al deze plannen. Het is een mooie kans om er
samen met het dorp en de dorpsraad de best mogelijke invulling aan te geven. Zaak is, om vroegtijdig
betrokken te zijn bij de verdere besluitvorming en daarvoor vanuit het dorp de juiste input te geven
naar de politiek en de gemeentelijke organisatie. Daarin zie ik een toegevoegde waarde van mijn
ervaring als raadslid.”
Tonny is 55 jaar oud en is geboren en getogen op het platteland van Drenthe. Hij studeerde
Vliegtuigbouwkunde aan de HTS in Haarlem en Bedrijfskunde in Dordrecht. In april 1997 verhuisde hij
naar ’s Gravenmoer en werkt momenteel bij een machinefabriek in Etten-Leur. Toen zijn kinderen op
de lagere school zaten was hij lid van de ouderraad en medezeggenschapraad van Basisschool De
Springplank. Ook was hij vele jaren redactielid bij de Heemkundekring Des Graven Moer.
De dorpsraad werd opgericht in 1996, het jaar dat ’s Gravenmoer door de gemeentelijke herindeling
is toegevoegd bij de gemeente Dongen. De reden voor oprichting was om de belangen van de
inwoners van ’s Gravenmoer te behartigen binnen de gemeentelijke en provinciale overheden. Het
doel van de dorpsraad is het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in het dorp.
Daarom geeft de dorpsraad de gemeente Dongen gevraagd en ongevraagd van advies met
betrekking tot alle aangelegenheden die behoren tot het werkgebied van de dorpsraad.Het
werkgebied van de Dorpsraad is begrensd door de voormalige grenzen van de gemeente ’s
Gravenmoer.

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2